Tân Bình House

Dự án

Tân Bình House

     

    𝐓𝐚̂𝐧 𝐁𝐢̀𝐧𝐡 𝐇𝐨𝐮𝐬𝐞 - 𝐈𝐟 𝐲𝐨𝐮 𝐥𝐢𝐯𝐞 𝐢𝐧 𝐚𝐧 𝐚𝐭𝐦𝐨𝐬𝐩𝐡𝐞𝐫𝐞 𝐨𝐟 𝐥𝐮𝐱𝐮𝐫𝐲, 𝐥𝐮𝐱𝐮𝐫𝐲 𝐢𝐬 𝐲𝐨𝐮𝐫𝐬

    Địa điểm: Nguyễn Trọng Tuyển, Quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh

    Diện tích sàn: 477m2

    Hình ảnh: Nr2p Architects